Yes
52% (388 votes)
No
48% (361 votes)
Total votes: 749