Yes
49% (540 votes)
No
51% (571 votes)
Total votes: 1111