Yes
49% (315 votes)
No
51% (322 votes)
Total votes: 637