Yes
49% (329 votes)
No
51% (344 votes)
Total votes: 673