Yes
49% (320 votes)
No
51% (336 votes)
Total votes: 656