Yes
49% (519 votes)
No
51% (536 votes)
Total votes: 1055