Yes
55% (488 votes)
No
45% (405 votes)
Total votes: 893